เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ของสมุนไพรและสรรพคุณของพืชพันธ์ุนาๆ ชนิด ที่สามารถนำไปสู่การแปรรูปให้กลายเป็นเศษรฐกิจและอุตสาหกรรม โดยสมุนไพรหรือพืชบางชนิดสามารถนำมาปรุงรสหรือประกอบอาหาร